Zabbix探针工作模式解析

Zabbix探针(Agent)有两种工作模式:被动模式(Passive Check)主动模式(Active Check)。本文将会详细介绍两种工作模式的工作原理和特点。

1. 实验环境

1.1 Zabbix Server
1.2 Zabbix Agent
1.3 Wireshark
  • 版本:2.0.4

2. 被动式探针

2.1 描述

继续阅读Zabbix探针工作模式解析